Garantievoorwaarden installateurs

Dit Ferroli Nederland product wordt door Ferroli Nederland b.v. aan de installateur gegarandeerd onder de onderstaande voorwaarden. De installateur garandeert dit product onder dezelfde volgende voorwaarden aan de gebruiker:

1. De garantietermijn is geldig vanaf de installatiedatum en na ontvangst bij Ferroli Nederland b.v. (binnen 30 dagen na de installatiedatum) van de volledig ingevulde en ondertekende garantiekaart (ondertekening door de installateur en de eigenaar). Middels het terugsturen van de garantiekaart verklaren de installateur en de koper dat het toestel door een erkend installateur is geïnstalleerd en ingesteld
is volgens het installatievoorschrift.

2. De garantietermijn voor cv-ketels en apparatuur bedraagt 2 jaar. M.u.v. de warmtewisselaar; hier bedraagt de garantietermijn 5 jaar op alle Agpo toestellen. Op de wisselaar van de Ferroli BlueSense wordt een garantie afgegeven van 10 jaar.  Kosten arbeid- en voorrijden worden alleen de eerste 2 jaar vergoed.

3. Het toestel dient te zijn geïnstalleerd door een erkend installateur volgens de geldende algemene en plaatselijke voorschriften en met inachtneming van de door Ferroli Nederland verstrekte installatie- en inbedrijfsstellings voorschriften.

4. Het toestel moet geïnstalleerd blijven op de oorspronkelijke plaats.

5. De garantie vervalt indien:

  • gebreken aan het toestel niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de installateur worden gemeld;
  • gebreken zijn veroorzaakt door fouten, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of rechtsopvolger, danwel door van buiten komende oorzaken;
  • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur van het toestel aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan het toestel voorzieningen te treffen, danwel wanneer door de consument zelf zodanig voorzieningen zijn getroffen.
  • gedurende de garantieperiode niet periodiek deskundig onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
  • er geen aantoonbaar onderhoud is uitgevoerd door een deskundig installatie- of onderhoudsbedrijf, volgens de in deze handleiding vermelde onderhoudsvoorschriften (minimaal 1 keer per 2 jaar). Indien er op internet (www.ferroli.nl, klik op zakelijk) een actuelere versie van dit onderhoudsvoorschrift staat vermeldt, dient deze meest actuele versie opgevolgd te worden.

6. De consument dient een beroep op de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen in de eerste aanleg schriftelijk te doen bij de installateur en wel binnen vijf werkdagen nadat de fout of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden.

7. Voorts gelden de bepalingen, opgenomen in artikel 14 van onze Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer 219 d.d. 9-10-1992. Voor de vervolgschade aan het Ferroli Nederland toestel, anders dan ter zake van een gebrek dat onder de boven omschreven garantie valt wordt door Ferroli Nederland b.v. niet ingestaan. Ferroli Nederland b.v. is jegens de gebruiker voorts niet aansprakelijk voor door de gebruiker geleden zuivere vermogensschade en/of bedrijfsschade van welke aard dan ook.